Healthy Ho Co., Ltd.

206 3rd Floor, Abbra Building, Soi Phaholyotin14,
Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel :
1.K'Namtip Tel 082 183 4605
2.K'Janya Tel 087 5590 222
3.K'Sumalee Tel 091 779 5539
Email : joy@chaho.co.th
LINE@ : @joychaho

www.chaho.co.th Chaho