Events

ShinCha 2015

ต้อนรับเทศกาลฌินฉะ (Shincha) ชาแรกของปี ด้วยนิทรรศการชาญี่ปุ่นและประวัติชาในบรรยากาศอบอุ่นและละเมียดละไม